Zwroty i reklamacje

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Będąc konsumentem mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną na adres sojatziolka@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres Brudzyńska 14, 88-430 Janowiec Wielkopolski).

Mogą Państwo skorzystać z załączonego poniżej wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Nie przyjmujemy zwrotów kosmetyków, produktów higienicznych, spożywczych, które były przez Państwa używane, otwierane. Jeśli zauważymy, iż dany produkt był już używany, a został odesłany mamy prawo do odmówienia przyjęcia zwrotu (zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta – art. 38).

 SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, nie wliczając w to kosztów transportu oraz kosztów wysyłki zwrotu produktu, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

WZÓR FORMULARZA ZWROTU

FORMULARZ ZWROTU

na podstawie załącznika numer 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.)

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat: Ziólka z Sojatu Dominika Zielińska
Brudzyńska 14
88-430 Janowiec Wielkopolski
sojatziolka@gmail.com
nr tel.: 531226728

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu
od umowy sprzedaży następujących
rzeczy:
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
Imię i nazwisko konsumenta
Adres konsumenta:
Podpis konsumenta:
Data:

*) Niepotrzebne skreślić

REKLAMACJA PRODUKTU NA PODSTAWIE USTAWY Z TYTUŁU RĘKOJMI

Będąc konsumentem mają Państwo prawo do zareklamowania produktu na podstawie ustawy kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

Wada fizyczna

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Produktu z Umową Sprzedaży. W szczególności sprzedany Produkt jest niezgodna z Umową Sprzedaży, jeżeli:

  1. nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym. Jeżeli Klientem jest konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza Produkt do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na sprzedanym Produkcie swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent. Sprzedany Produkt ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

Wada prawna 

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa.

ZWOLNIENIE SPRZEDAWCY OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży. Gdy przedmiotem Umowy Sprzedaży są Produkty oznaczone tylko co do gatunku albo Produkty mające powstać w przyszłości, Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy. Przepisu tego nie stosuje się, gdy Klientem jest konsument. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Klienta będącego konsumentem za to, że sprzedany Produkt nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa powyżej, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy Sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

PODSTAWOWE UPRAWNIENIA KONSUMENTA

Jeśli sprzedany Produkt ma wadę mogą Państwo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę mogą Państwo także żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA REKLAMACJI

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

– pisemnie na adres: Brudzyńska 14, 88-430 Janowiec Wielkopolski

– w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sojatziolka@gmail.com

OPIS REKLAMACJI

Zaleca się, aby w opisie reklamacji podali Państwo poniższe informacje – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę:

  1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady;
  2. żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz
  3. danych kontaktowych składającego reklamację. Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

DOSTARCZENIE REKLAMOWANEGO PRODUKTU

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Brudzyńska 14, 88-430 Janowiec Wielkopolski. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

ODPOWIEDŹ SPRZEDAWCY

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

FORMULARZ REKLAMACYJNY
DANE SPRZEDAWCY
Ziółka z Sojatu Dominika Zielińska
Brudzyńska 14
88-430 Janowiec Wielkopolski
ziolkazsojatu.com
sojatziolka@gmail.com

DANE KLIENTA
Imię i nazwisko:
Adres do korespondencji:
Adres e-mail:
DANE DOTYCZĄCE UMOWY SPRZEDAŻY
Numer zamówienia:
Data zawarcia umowy sprzedaży:
Nr faktury VAT/paragonu i data
wystawienia (fakultatywnie) lub
informacja o innym dowodzie zakupu:

OZNACZENIE REKLAMOWANEGO TOWARU
Opis towaru (np. rodzaj, model – symbol,
gatunek, odmiana):
Cena towaru:
OKREŚLENIE WADY
Opis wady
Data stwierdzenia wady:

ŻĄDANIE KLIENTA (proszę wskazać właściwe)
A. Nieodpłatana wymiana towaru na nowy
B. Obniżenie ceny towaru Kwota obniżenia ceny:
C. Odstąpienie od umowy i żądanie zwrotu pieniędzy

ZWROT PIENIĘDZY (dotyczy jedynie żądania obniżenia ceny towaru albo odstąpienia od umowy i żądania zwrotu pieniędzy)
Nazwa banku i numer rachunku
bankowego Klienta (ewentualnie inny sposób zwrotu pieniędzy)
INNE UWAGI KLIENTA
DATA, MIEJSCOWOŚĆ I PODPIS KLIENTA
Miejscowość, data:
Podpis Klienta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Dodatkowe informacje dotyczące prawa odstąpienia od umowy oraz reklamacji produktu znajdują się w zakładce “Regulamin“.

 

Shopping Cart
Scroll to Top